Στὴν πρώτη συνάντηση πραγματοποιεῖται ἡ ἀρχικὴ γνωριμία, παράλληλα μὲ τὴ λήψη τοῦ ἱστορικοῦ, ἐνῶ διαμορφώνεται μία πρώτη ἐκτίμηση τοῦ παρουσιαζόμενου προβλήματος καὶ τοῦ θεραπευτικοῦ αἰτήματος τοῦ ἐνδιαφερόμενου, ὁ ὁποίος ἐνημερώνεται, ἐπιπλέον, γιὰ τὶς παρεχόμενες θεραπευτικὲς ὑπηρεσίες καὶ τὸν τρόπο τῆς παρέμβασης/προσέγγισης.