Τὸ ἰδιωτικὸ γραφεῖο λειτουργεῖ ὡς νόμιμος ἐπαγγελματικὸς χῶρος ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2006, τηρῶντας ὅλες τὶς ἐνδεδειγμένες προδιαγραφὲς λειτουργίας, ἐνῶ ἀποτελεῖ ἕνα φιλόξενο καὶ ἀσφαλὲς περιβάλλον ἐπικοινωνίας.

Ἐπισκέψεις:
Πέραν τῶν σταθερῶν σὲ συχνότητα, ἡμέρα, ὥρα καὶ διάρκεια, καὶ προκαθορισμένων ὁμαδικῶν θεραπευτικῶν συναντήσεων, ὅλες οἱ Πρῶτες Συναντήσεις καὶ οἱ μετέπειτα ἐπισκέψεις πραγματοποιοῦνται κατόπιν ἐπικοινωνίας.

Προστασία Προσωπικῶν Δεδομένων-Ἐπαγγελματικὸ Ἀπόρρητο Ψυχολόγων:
Σύμφωνα μὲ τὸν νόμο 991/79, ἄρθρο 9, καθιερώνεται τὸ ἐπαγγελματικὸ ἀπόρρητο τοῦ Ψυχολόγου καὶ προβλέπεται ὅτι:
  1. ὁ Ψυχολόγος πρέπει νὰ τηρεῖ ἀπόλυτη ἐχεμύθεια γιὰ ὅσα μαθαίνει, ἢ ἀντιλαμβάνεται κατά τὴν ἄσκηση τοῦ ἐπαγγέλματός του καὶ
  2. οἱ παραβάτες τιμωροῦνται σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 371 τοῦ Ποινικοῦ Νόμου. Οἱ διατάξεις τῶν παραγράφων 2, 3 καὶ 4 τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ ἐφαρμόζονται καὶ στὴν περίπτωση αὐτή.
Ἡ λειτουργία τοῦ ἐπαγγελματικοῦ χώρου συμμορφώνεται πλήρως μὲ τὴν ἀντίστοιχη νομοθεσία καὶ διατηρεῖ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ, σχετικὰ μὲ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ λαμβάνει ὁ προσερχόμενος, ἐνῶ ὑπόκειται στὸν Κώδικα Δεοντολογίας τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Ψυχολόγων (www.seps.gr καὶ www.dpa.gr)
Πολιτικὴ Ἀργοπορίας/Ἀκύρωσης Ἐπίσκεψης:
Σὲ περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης στὴν ἐπίσκεψη, ἡ χρονικὴ διάρκεια αὐτῆς δὲν παρατείνεται πέραν τῆς ὥρας λήξης ποὺ ἔχει προκαθορισθεῖ. Ἀκύρωση τῆς προγραμματισμένης συνάντησης χωρίς ἐνημέρωση δὲν συνεπάγεται ἀπαλλαγή ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ὑποχρέωση.
Covid-19:
Ἡ λειτουργία τοῦ γραφείου συνεχίστηκε ἀπρόσκοπτα καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας, διενεργῶντας, ἀρχικὰ, διαδικτυακὲς (μέσῳ τῆς πλατφόρμας zoom) καὶ, ἐν συνεχείᾳ μέχρι σήμερα, διὰ ζώσης ἀτομικὲς καὶ ὁμαδικὲς θεραπευτικὲς συναντήσεις, λαμβάνοντας πάντοτε ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα προφύλαξης, σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες τῶν ἁρμόδιων φορέων.

Ὑποδομὴ γιὰ ἈμὲἈ:
Ὁ χῶρος παρέχει τὴ δυνατότητα προσβασιμότητας καὶ προσπελασιμότητας σὲ ἀνάπηρα ἄτομα.

Φωτογραφίες Ἐπαγγελματικοῦ Χώρου