Ἀνδρομάχη Γιαννακοπούλου

Συμβουλευτικὴ & Ψυχοθεραπεία Ἐνηλίκων

Ἡ Ἀνδρομάχη Γιαννακοπούλου (MSc, EuroPsy, ECP) ἔχει ὁλοκληρώσει σπουδές στὴν Ψυχολογία (Πανεπιστήμιο Κρήτης), τὴ Συμβουλευτικὴ (MSc in Counselling Studies, Hull University, England-Συνθετικὴ Προσέγγιση) καὶ τὴν Ψυχοθεραπεία (πενταετὴς  μεταπτυχιακὴ ἐκπαίδευση στὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση-Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν, ΙΟΑΑ).

Ἐπιπλέον, εἰδικεύτηκε στὴ Θεραπεία Ζεύγους (Λόγῳ Ψυχῆς: Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαίδευσης καὶ Ἔρευνας στὴ Συστημικὴ Θεραπεία SANE) καὶ στὸ Συντονισμό Σχολῶν Γονέων (Πρόγραμμα Ἐκπαίδευσης Ἐκπαιδευτῶν-Συντονιστῶν Σχολῶν Γονέων EPPI & EPPEL, Ἐξελικτικὸ Σύστημα Μαρίας Χουρδάκη-Πανελλήνιος Σύνδεσμος Σχολῶν Γονέων).

Διατηρεῖ ἰδιωτικὸ γραφεῖο ὡς ἀδειοῦχος ψυχολόγος (2078/05) καὶ πιστοποιημένη ψυχοθεραπεύτρια-ψυχαναλύτρια ὁμάδας, παρέχοντας ὑπηρεσίες Συμβουλευτικῆς καὶ Ψυχοθεραπείας σὲ ενήλικες, ἀτομικὰ καὶ ὁμαδικὰ.

Ἀπασχολεῖται, ἐπίσης, ἐπαγγελματικὰ ὡς ἐξωτερικὴ συνεργάτιδα στὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο (Α.Ψ.Κ.-Τμῆμα Θεραπείας Ἐνηλίκων), στὴν HELLAS Employee Assistance Programs (HELLAS EAP-Ὑπηρεσία Συμβουλευτικῆς Ὑποστήριξης Ἀνθρώπινου Δυναμικοῦ), καὶ στὸ Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν (Ι.Ο.Α.Α.) ὡς μέλος τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς στὴν μεταπτυχιακὴ ἐπαγγελματικὴ ἐκπαίδευση Ψυχαναλυτῶν Ὁμάδος καὶ ὡς Συνυπεύθυνη Συντονισμοῦ καὶ Διαχείρισης τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Προγράμματος Erasmus+ Psychological Early Intervention: Clinical Training (Psych.E.In.).

Κατέχει Ἄδεια Ἀσκήσεως Ἐπαγγέλματος Ψυχολόγου, Ἀναγνώριση Μεταπτυχιακοῦ Διπλώματος ἀπὸ τὸν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τὸ European Certificate in Psychology by EFPA (EuroPsy) καὶ τὸ European Certificate of Psychotherapy by EAP (ECP).

Εἶναι μέλος τοῦ ΣΕΨ (Σύλλογος Ἑλλήνων Ψυχολόγων), τοῦ ΙΟΑΑ (Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν), τῆς ΕΕΨΕ (Ἐθνικὴ Ἐταιρεία Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδος) καὶ τῆς GASi (Group Analytic Society International).

Πτυχίο Ψυχολογίας
Ἄδεια Ἀσκήσεως Ἐπαγγέλματος Ψυχολόγου
Master of Science in Counselling Studies (MSc) - Hull University-UK
Ἀναγνώριση Μεταπτυχιακοῦ Διπλώματος
Μεταπτυχιακὴ Ἐπαγγελματικὴ Ἐκπαίδευση στὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση (2008-2014)
European Certificate in Psychology by E.F.P.A. (EuroPsy)
Ἐπαγγελματικὴ Εἰδίκευση στὴ Θεραπεία Ζεύγους (2019-2020)
European Certificate in Psychotherapy by E.A.P. (ECP)
Σχολή Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2000-2004)
Ὑπ’ ἀριθμόν 2078/05 ἄδεια ἀσκήσεως ἐπαγγέλματος ψυχολόγου ἀπὸ τὴν Νομαρχιακἠ Αὐτοδιοίκηση Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς γιὰ ὅλη τὴν ἐπικράτεια
Συνθετικὴ Προσέγγιση: Προσωποκεντρικὴ, Μορφολογικὴ, Ψυχοδυναμικὴ, Γνωσιακὴ-Συμπεριφορικὴ, Συνδιαλεκτικὴ Ἀνάλυση, Νευρογλωσσικὸς Προγραμματισμός (NLP) καὶ Θεωρία Ἀτομικῆς Ψυχολογίας
Ἀναγνώριση Μεταπτυχιακοῦ Διπλώματος Εἰδίκευσης ἀπὸ τὸν Διεπιστημονικὸ Ὀργανισμό Ἀναγνώρισης Τίτλων Ἀκαδημαϊκῶν καὶ Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Ἀριθμός Πράξης: 25 1-2509
Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν, Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο
Κάτοχος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχολογίας (EuroPsy)
Λόγῳ Ψυχῆς: Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαίδευσης καὶ Ἔρευνας στὴ Συστημικὴ Θεραπεία SANE
Κάτοχος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας (ECP)

2004
2005
2006
2006
2014
2017
2020
2021

Ἐπιμέρους Κατάρτιση-Σεμινάρια:

 1. Ἐπαγγελματικὴ Συμβουλευτικὴ (Γενικὴ Γραμματεία Ἰσότητας)
 2. Δυναμικὲς τῆς Οἰκογένειας (Α.Ψ.Κ.)
 3. Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση (Α.Ψ.Κ.)
 4. Ἡ Ὁμαδικὴ Δυναμικὴ στοὺς Ὀργανισμούς (Α.Ψ.Κ.)
 5. Ψυχοεκπαιδευτικὴ Ἐξέλιξη καὶ Μαθησιακὲς Δυσκολίες (Α.Ψ.Κ.)
 6. Neuro-Linguistic Programming (NLP) Counselling (ITS-International Teaching Seminars)
 7. Ἐκπαίδευση σὲ Τεχνικὲς Χαλάρωσης & Διαχείρισης Ἄγχους-Hypnotherapy Training, Dip HSM, Dip AM, Dip MP (British Ethical School of Therapies)
 8. EGATIN & S.H. Foulkes Study Days
 9. Ἡ Προσέγγιση SANE στὴ Θεραπεία Ζεύγους (Λόγῳ Ψυχῆς)
 10. Psychological First Aid (John Hopkins University)
Συνεργασίες
 • Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο (Α.Ψ.Κ.) (www.opc.gr)
 • Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν (ΙΟΑΑ) (www.opc.gr)
Πιστοποιήσεις
 • Σύλλογος Ἑλλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ) (www.seps.gr)
 • Ἐθνική Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδος (ΕΕΨΕ) (www.nopg.gr)
 • Group Analytic Society International (GASi)
  (www.groupanalyticsociety.co.uk)
 • European Certificate in Psychology (EuroPsy) by EFPA (www.europsy.eu)
 • European Certificate in Psychotherapy (ECP) by E.A.P. (www.europsyche.org)

Ἐπαγγελματικὴ Ἐμπειρία:

+2006-2008: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

 • Ὑπεύθυνη Ἐνεργειῶν τοῦ Ὑποέργου 3 τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Προγράμματος Equal «Συνδυασμός Οἰκογενειακῆς καὶ Ἐπαγγελματικῆς Ζωῆς», μὲ τίτλο: «Οἰκογενειακὴ Ἀρωγή: Χαρτογράφηση Προβλημάτων/Ἀναγκῶν τῆς Μέσης Ἐργαζόμενης Οἰκογένειας» γιὰ τοὺς Δήμους Ἁγ. Ἀναργύρων, Πετρούπολης καὶ Περιστερίου τοῦ Νομοῦ Ἀττικῆς.
 • Ἀποκλειστικὴ Συντονίστρια καὶ Ὑπεύθυνη Ἐνεργειῶν Ὀργάνωσης καὶ Διεξαγωγῆς στὴν Ἑλλάδα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ἐρευνητικοῦ Ἔργου “Daphne II” (European Commission “Daphne II” Project No: JLS/DAP/06-1/14/WYC), μὲ τίτλο: «Different Systems, Similar Outcomes? Tracking Attrition in Reported Rape Cases in Eleven Countries».

+2006-σήμερα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Μαρκόπουλο Ἀττικῆς

 • Ὑπηρεσίες ὡς Ψυχολόγος καὶ Ψυχοθεραπεύτρια-Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας.
 • Ἀτομικὲς καὶ Ὁμαδικὲς Συνεδρίες Συμβουλευτικῆς καὶ Ψυχοθεραπείας, Ἐνηλίκων καὶ Γονέων.

+2007-2009: HANDICAP CARE HELLAS, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)

 • Ὑπεύθυνη Συντονισμοῦ καὶ Διαχείρισης τοῦ Σχεδίου Δράσης, μὲ τίτλο: «Δυναμικὴ Προσέγγισης γιὰ Δημιουργικὴ-Παραγωγικὴ Ἔκφραση καὶ Κοινωνικὴ Συμμετοχή τῶν ἈμὲἈ: Ἐνημέρωση, Εὐαισθητοποίηση, Κινητοποίηση, Προσανατολισμός, Ἀρωγή» γιὰ τοὺς Δήμους Ἀθηνῶν, Λαυρίου, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Γρεβενῶν, Κομοτηνῆς, Φλώρινας, Καστοριᾶς καὶ Ἰωαννίνων.

+2007-σήμερα: ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

 • Ψυχοεκπαιδευτικὲς Ὁμάδες Γονέων σὲ Βρεφο-νηπιακοὺς Παιδικοὺς Σταθμούς καὶ σὲ δημόσια ακαὶ ἰδιωτικὰ σχολεῖα Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης.
 • Εὐαισθητοποιήσεις-Διαλέξεις-Defusing Groups σὲ φορεῖς κοινωνικοῦ ἐνδιαφέροντος (ΚΑΠΗ, πολιτιστικοὺς συλλόγους, ἑταιρείες, φροντιστήρια, κ.ἀ.).

+2012-σήμερα: HELLAS EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAMS (Hellas EAP), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 • Ἐξωτερικὴ Συνεργάτις
  1. στὴν Ὑπηρεσία Συμβουλευτικῆς Ὑποστήριξης Ἀνθρώπινου Δυναμικοῦ καὶ
  2. στὴν Ὁμάδα Διαχείρισης Αἰφνίδιων Τραυματικῶν Γεγονότων-Κρίσεων.

+2015-σήμερα: ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 • Ἐξωτερικὴ Συνεργάτις στὸ Τμῆμα Θεραπείας Ἐνηλίκων καὶ στὸ Τμῆμα Σεμιναρίων (Συντονισμός Θερινῆς Κοινότητας, διαλέξεις στὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια, παρουσιάσεις σὲ συνέδρια/ἡμερίδες, κ.ἄ.).
 • 2008-2014: Συνσυντονισμός σὲ Ἀναλυτικὲς Ὁμάδες, Δυαδικὲς Συναντήσεις, Συντονισμός Κοινωνικοθεραπευτικῶν Ὁμάδων στὴν Δεκαπενθήμερη Θεραπευτικὴ Κοινότητα, Συνσυντονισμός στὀ Τμῆμα Θεραπείας Ἐνηλίκων, στὸ πλαίσιο κλινικῆς ἄσκησης γιὰ τὴν Ἐπαγγελματικὴ Μεταπτυχιακὴ Ἐκπαίδευση στὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση.

+2018-σήμερα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

 • Ἐκπαιδεύτρια στὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση-Μέλος τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς στὴν Ἐπαγγελματικὴ Μεταπτυχιακὴ Ἐκπαίδευση Ψυχαναλυτῶν Ὁμάδας.
 • Συνυπεύθυνη Συντονισμοῦ καὶ Διαχείρισης τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Προγράμματος Erasmus+, μὲ τίτλο «Psychological Early Intervention: Clinical Training (Psych.E.In.)», Project Number: 2020-1-PL-KA202-082075.

+2021-σήμερα: ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

 • Ἐξωτερικὴ συνεργάτις ὡς ψυχολόγος ἐργασίας-ὑποστήριξης προσωπικοῦ στὴν Ὑποδιεύθυνση Ἀσφάλειας καὶ Ὑγείας Ἀνθρώπινου Δυναμικοῦ Σταθερῆς καὶ Κινητῆς.