Ψυχοεκπαιδευτικὲς Ὁμάδες Γονέων

Μὲ βάση καὶ ὁδηγό τὶς ἀρχές τῆς ἐπιστήμης τῆς Κοινωνικῆς-Οἰκογενειακῆς Ψυχολογίας, οἱ ψυχοεκπαιδευτικὲς ὁμάδες γονέων συνιστοῦν τὶς λεγόμενες Σχολές Γονέων, ποὺ δημιουργήθηκαν ὥστε νὰ ἐνισχύσουν τὸν γονέα στὸ ἀπαιτητικό ἔργο του καὶ, οὐσιαστικὰ...

Read more
Ὁμαδική Ψυχοθεραπεία-Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση

Ὁμαδική Ψυχοθεραπεία-Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση

Πρόκειται γιὰ βραδέως ἐναλλασσόμενες ὁμάδες ποὺ λειτουργοῦν μὲ βάση τὶς ἀρχὲς τῆς ῾Ομαδικῆς Ἀνάλυσης. ῾Η συχνότητα ποικίλλει ἀπὸ μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα ἕως μία φορὰ ἀνὰ δεκαπενθήμερο, καὶ ἡ διάρκεια κάθε συνεδρίας εἶναι 90 λεπτά. Στὴν...

Read more
Δυαδικὴ Ψυχοθεραπεία

Δυαδικὴ Ψυχοθεραπεία

Ἡ δυαδικὴ, ἢ, συνηθέστερα, ἀτομικὴ, ψυχοθεραπεία συνιστᾶ μία ἐμπρόσωπη συνάντηση μεταξῦ δύο προσώπων· ἑνὸς ἐκπαιδευμένου καὶ πιστοποιημένου θεραπευτῆ, καὶ τοῦ θεραπευομένου, ὁ ὁποῖος δὲν ἀναζητᾶ μόνον συμβουλευτικὴ ὑποστήριξη ἐπί ἑνὸς...

Read more

Συμβουλευτική

Πρόκειται γιὰ βραχυπρόθεσμη παρέμβαση, περίπου 4-6 συναντήσεις, μὲ σκοπὸ τὴν ἀντιμετώπιση ἑνὸς συγκεκριμένου προβλήματος, ποὺ ἀφορᾶ εἴτε στὸν ἴδιο τὸν ἐνδιαφερόμενο εἴτε σὲ μέλος τῆς οἰκογένειάς του κ.λ.π. Ἡ κάθε συνεδρία διαρκεῖ 45 λεπτά...

Read more