Ἡ δυαδικὴ, ἢ, συνηθέστερα, ἀτομικὴ, ψυχοθεραπεία συνιστᾶ μία ἐμπρόσωπη συνάντηση μεταξῦ δύο προσώπων· ἑνὸς ἐκπαιδευμένου καὶ πιστοποιημένου θεραπευτῆ, καὶ τοῦ θεραπευομένου, ὁ ὁποῖος δὲν ἀναζητᾶ μόνον συμβουλευτικὴ ὑποστήριξη ἐπί ἑνὸς συγκεκριμένου ζητήματος, ἀλλά προσβλέπει σὲ δομικὲς καὶ σταθερὲς ἀλλαγές στὴν προσωπικότητά του καὶ στὸν τρόπο ποὺ σχετίζεται.

Ἀποτελεῖ συνήθως τὸ πρῶτο στάδιο τῆς θεραπείας, μετὰ τὴν Ἀξιολογητικὴ Περίοδο. Ἡ κάθε συνεδρία διαρκεῖ 50 λεπτά, εἶναι ψυχοδυναμικὰ προσανατολισμένη καὶ ἡ συχνότητά της εἶναι ἑβδομαδιαία ἢ δεκαπενθήμερη, κατὰ περίσταση. Ἀρκετὲς φορές κατά τὴν πορεία της ἀποκτᾶ προπαρασκευαστικὸ χαρακτῆρα γιὰ τὴν ἔνταξη τοῦ θεραπευομένου σὲ ὁμαδικοῦ τύπου ψυχοθεραπεία, κατόπιν συζήτησης καὶ ἀμοιβαίας συμφωνίας, καὶ ἐφ’ ὅσον συνυπογράφεται ὡς θεραπευτικὴ πρόταση ἀπό τὴν Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση.