Μὲ βάση καὶ ὁδηγό τὶς ἀρχές τῆς ἐπιστήμης τῆς Κοινωνικῆς-Οἰκογενειακῆς Ψυχολογίας, οἱ ψυχοεκπαιδευτικὲς ὁμάδες γονέων συνιστοῦν τὶς λεγόμενες Σχολές Γονέων, ποὺ δημιουργήθηκαν ὥστε νὰ ἐνισχύσουν τὸν γονέα στὸ ἀπαιτητικό ἔργο του καὶ, οὐσιαστικὰ, ἀποτελοῦν τὴν παρέμβαση τῆς επιστήμης στὴν οἰκογενειακὴ συμβουλευτικὴ.

Οἱ Σχολές Γονέων ἀκολουθῶντας τὴ φιλοσοφία, μεθοδολογία καὶ πρακτικὴ τοῦ Πανελλήνιου Συνδέσμου Σχολῶν Γονέων Μαρίας Χουρδάκη, ποὺ ἰδρύθηκε τὸ 1962 καὶ ἀποτελεῖ παράρτημα τῆς Διεθνοῦς Ὁμοσπονδίας γιὰ τὴν Ἐκπαίδευση τῶν Γονέων (International Federation for Parent Education), εἶναι χῶρος:

  1. Πληροφόρησης, στοχασμοῦ καὶ ὡρίμανσης τοῦ γονέα
  2. Ἀνταλλαγῆς ἐμπειριῶν καὶ γνώσεων μεταξύ ὅλων τῶν συμμετεχόντων
  3. Ἀναζήτησης νέων τρόπων ἐπικοινωνίας, λειτουργίας καὶ ἐπίλυσης δυσκολιών
  4. Συνειδητοποίησης ὅτι γιὰ κάθε πρόβλημα ὑπάρχουν πολλὲς λύσεις καὶ ὁ κάθε γονιός ἔχει δικαίωμα νὰ ἐπιλέξει αὐτή ποὺ τοῦ ταιριάζει
  5. Συνάντησης, ἐπικοινωνίας καὶ ἔκφρασης συναισθημάτων

Βασικοὶ σκοποί λειτουργίας αὐτών τῶν ψυχοεκπαιδευτικῶν ὁμάδων εἶναι ἡ στήριξη τοῦ δοκιμαζόμενου θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας, ἡ ἐκπαίδευση τοῦ γονέα σὲ μεθόδους ἀποτελεσματικότερης ἐπικοινωνίας μὲ τὸ παιδί του καὶ ἡ διαφύλαξη καὶ προστασία τῆς ψυχικῆς ὑγείας καὶ θετικῆς ἐξέλιξης τοῦ παιδιοῦ. Τονίζεται ὅτι δὲν παρέχονται «συνταγές» ἢ «κανόνες» ἐπιτυχίας, ἀλλά ἡ λειτουργία τους ἀποσκοπεῖ στὴν ἐπιστημονικὴ ἐνημέρωση, τὴν πρόληψη προβλημάτων καὶ τὴν προστασία τῆς ψυχικῆς ὑγείας τῆς οἰκογένειας συνολικὰ, καὶ ὄχι στὴ θεραπεία.

Ἡ ὀργάνωση τῶν Σχολῶν Γονέων πραγματοποιεῖται μὲ οἰκιοθελῆ συμμετοχή τῶν γονέων, σὲ ἀτμόσφαιρα ἐπιτρεπτικότητας, μὲ σεβασμό στὰ προσωπικὰ δεδομένα. Οἱ συναντήσεις πραγματοποιοῦνται στὸν χῶρο τοῦ ἑκάστοτε σχολείου, σὲ μηνιαία συχνότητα, διάρκειας 90 λεπτῶν, ἐνῶ ἡ θεματολογία προσδιορίζεται ἄμεσα ἀπὸ τοὺς γονεῖς, σύμφωνα μὲ τὶς ἐρωτήσεις, τὶς ἀνάγκες, ἀλλά καὶ τὴν ἡλικία τῶν παιδιῶν.