Πρόκειται γιὰ βραχυπρόθεσμη παρέμβαση, περίπου 4-6 συναντήσεις, μὲ σκοπὸ τὴν ἀντιμετώπιση ἑνὸς συγκεκριμένου προβλήματος, ποὺ ἀφορᾶ εἴτε στὸν ἴδιο τὸν ἐνδιαφερόμενο εἴτε σὲ μέλος τῆς οἰκογένειάς του κ.λ.π.

Ἡ κάθε συνεδρία διαρκεῖ 45 λεπτά ἑβδομαδιαίας ἢ δεκαπενθήμερης συχνότητας, ἐνῶ ἀκολουθεῖται ἐκλεκτικὴ προσέγγιση, χρησιμοποιοῦνται, δηλαδή, μέθοδοι καὶ τεχνικὲς ἀπό πολλές καὶ διαφορετικὲς θεωρητικὲς καὶ θεραπευτικὲς προσεγγίσεις.

Ἀτομικὴ Συβουλευτικὴ:

Ἡ ἀτομικὴ ἢ προσωπική συμβουλευτικὴ διεξάγεται μεταξύ τοῦ συμβουλευτικοῦ ψυχολόγου καὶ τοῦ συμβουλευομένου, ἀποβλέπει στὴν προώθηση τῆς ψυχικῆς ὑγείας τοῦ συμβουλευομένου, καὶ παρέχει ἕνα περιβάλλον καὶ μία διαδικασία μάθησης, μέσῳ τῆς ὁποίας ὁ συμβουλευόμενος μαθαίνει νὰ ἐπιλύει τὴν ἐν λόγῳ δυσκολία καὶ νὰ παίρνει ἀποφάσεις.

Ἡ συμβουλευτικὴ ψυχολογία ἀποδεικνύεται χρήσιμη σὲ περιστάσεις ἀλλαγῶν καὶ κρίσεων ποὺ ἀντιμετωπίζει κανείς καὶ στὶς ὁποίες δυσκολεύεται ἢ ἀδυνατεῖ νὰ ἀνταπεξέλθει μόνος.

Συμβουλευτικὴ Γονέων:

Ἡ συμβουλευτικὴ γονέων ἀφορᾶ εἰδικὰ σὲ γονεῖς, τὰ τέκνα (παιδιά, ἔφηβοι ἢ ἐνήλικες) τῶν ὁποίων, ἀντιμετωπίζουν ψυχολογικὲς διαταραχὲς ἢ προβλήματα ἀνάπτυξης, σχολικῆς ἐπίδοσης καὶ συμπεριφορᾶς.

Συμβουλευτικὴ Ζεύγους:

Ἡ συμβουλευτικὴ ζεύγους ἀπευθύνεται σὲ ζευγάρια ποὺ ἀντιμετωπίζουν προβλήματα σχέσεων ἢ προβλήματα μὲ κάποιο ἀπὸ τὰ μέλη τῆς οἰκογένειάς τους.

Ὑποστηρικτικὲς Συναντήσεις:

Πρόκειται γιὰ περιορισμένο ἀριθμὸ συναντήσεων (μία ἢ δύο), μὲ τὴν μορφή α) οἰκογενειακῶν συναντήσεων καὶ β) παρακολούθησης παλαιῶν περιστατικῶν.

α) Οἰκογενειακὲς Συναντήσεις: Παράλληλα μὲ τὴ θεραπεία τοῦ ἐνδιαφερομένου, γίνονται συναντήσεις μὲ τὴν οἰκογένεια εἴτε ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου εἴτε πρὸς ἐπαναπροσδιορισμὸ τῶν θεραπευτικῶν στόχων.

β) Παρακολούθηση Παλαιῶν Περιστατικῶν (follow-up): Ἀφοροῦν σὲ συναντήσεις μὲ πρώην θεραπευόμενους οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ ἔχουν ὁλοκληρώσει μία ψυχοθεραπευτικὴ διαδικασία, ἀναζητοῦν περιστασιακά ὑποστήριξη.