Κατόπιν τῆς Διαγνωστικῆς Περιόδου, ἀκολουθεῖ ἡ Θεραπευτικὴ Πρόταση, ἡ ὁποία  ἀφορᾷ στίς παρεχόμενες θεραπευτικὲς ὑπηρεσίες καὶ δραστηριότητες, καὶ περιλαμβάνει:

 • Συμβουλευτική:
  1. Ἀτομικὴ Συμβουλευτικὴ
  2. Συμβουλευτικὴ Γονέων
  3. Προγράμματα Σχολῶν Γονέων
  4. Ὑποστηρικτικὲς Συναντήσεις
  5. Παρακολούθηση Παλαιῶν Περιστατικῶν (follow-up)
  6. Οἰκογενειακὲς Συναντήσεις
  7. Συμβουλευτικὴ Ζεύγους

 

 • Ψυχοθεραπεία:
  1. Δυαδική (Ἀτομικὴ) Ψυχοθεραπεία
  2. Ὁμαδική Ψυχοθεραπεία-Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση (ἐμπλουτισμένη ἐνίοτε ἀπὸ τεχνικὲς τοῦ Ψυχοδράματος καὶ τῆς Κοινωνικοθεραπείας, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴ Θεραπεία Οἰκογένειας)

 

 • Παραπομπή σὲ ἢ/καὶ συνεργασία μὲ ἄλλους εἰδικευμένους καὶ πιστοποιημένους συναδέλφους/φορεῖς γιὰ:
  1. Φαρμακοθεραπεία
  2. Οἰκογενειακὴ Θεραπεία
  3. Θεραπεία Ζεύγους
  4. Ψυχοθεραπεία Παιδιοῦ/Ἐφήβου
  5. Θερινὲς Θεραπευτικὲς Δραστηριότητες (ὑποστήριξη ἢ/καὶ θεραπεία κατὰ τὴ διάρκεια τῶν καλοκαιρινῶν διακοπῶν)