Ἀκολουθεῖ ἡ Διαγνωστικὴ Περίοδος προκειμένου νὰ διαμορφωθεῖ μία ὁλοκληρωμένη ἐκτίμηση καὶ νὰ συγκροτηθεῖ μία ὁλοκληρωμένη θεραπευτικὴ πρόταση, ἡ ὁποία (μπορεῖ νὰ) περιλαμβάνει τὰ ἐξῆς:

  • Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση: Συνιστᾷ μία ἐξαιρετικά δομημένη διαδικασία χορήγησης Ψυχολογικῶν/Ψυχομετρικῶν Δοκιμασιῶν (tests), μέσῳ σταθμισμένων ἐρωτηματολογίων (M.M.P.I., Eysenck, C.P.I.), προβλητικῶν τεχνικῶν (Rorschach, C.A.T., Rotter, T.A.T.) καὶ ἄλλων, ἐνῶ ἀποτελεῖ ἐμπεριστατωμένη περιγραφή τῆς προσωπικότητας (νοητικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, διαπροσωπικές λειτουργίες), ἀναδεικνύοντας ὄχι μόνο τὶς δυσλειτουργικές, ἀλλά καὶ τὶς ὑγιεῖς πλευρές αὐτῆς, ἀνεξαρτήτως τῆς κλινικῆς εἰκόνας τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἡ Ψ.Α. συμβάλλει στὴ διαμόρφωση μιᾶς ἐπαρκέστερης διαγνωστικῆς ἐντύπωσης, σὲ ὀρθότερες θεραπευτικὲς ἐπιλογὲς, καθὼς καὶ στὴν ἐκτίμηση τῆς πορείας τῆς θεραπείας ἑνὸς ἀτόμου.
  • Ψυχιατρικὴ Ἐκτίμηση, ἐφ’ ὅσον αὐτὸ κρίνεται ὡς ἀπαραίτητο καὶ συμπληρωματικὸ μίας συνολικῆς ἐκτίμησης.
  • Οἰκογενειακὴ Ἀξιολόγηση, δηλαδή συνάντηση μὲ τὸ ἄμεσο οἰκογενειακὸ περιβάλλον τοῦ προσερχόμενου.