Ἡ Ἐκδοτικὴ Σειρὰ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ἐγκαινιάσθηκε τὸ 2002. Διευθυντὴς τῆς σειρᾶς εἶναι ὁ Ἰωάννης Κ. Τσέγκος καὶ ἕως σήμερα ἔχουν ἐκδοθεῖ τὰ κάτωθι βιβλία:

Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, 2002. Ἀθήνα: Στιγμή.

Robin Skynner, 2003. Εἰσαγωγή: Θαλῆς Παπαδάκης. Μετάφραση: Ἀλκυόνη Τσέγκου. Ἀθήνα: Σαββάλας.

Ν. Πολύζος, Β. Μπαρδῆς, Δ. Μπαρτζώκας, Γ. Πιερράκος, Κ. Παντελάκη, Χ. Κωστόπουλος, 2004. Πρόλογος: Ἰ.Κ.Τσέγκος. ᾿Επιμέλεια-Συμπεράσματα: Ν. Καραποστόλη. Ἀθήνα: ᾿Εναλλακτικὲς ᾿Εκδόσεις.

᾿Ι.Κ. Τσέγκος, Θ. Ν. Παπαδάκης, Δ. Βεκιάρη, 2005. Ἀθήνα: Ἐναλλακτικὲς Ἐκδόσεις.

Thomas Szasz, 2006. Πρόλογος τοῦ συγγραφέα γιά τήν ἑλληνικὴ ἔκδοση. Μετάφραση: Ἀμαρυλλίς – Ἀφροδίτη Τσέγκου. Ἀθήνα: Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις.

Ἰωάννης Κ. Τσέγκος & Συνεργάτες. Ἐπιμέλεια: Νατάσα Καραποστόλη, Μαρούλα Μητρούτσικου, Γιούλα Πάντου. Ἀθήνα: Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, 2007.

Ἰωάννης Κ. Τσέγκος. Πρόλογος τοῦ Κ.Ε. Τσιρόπουλου. Ἀθήνα: Ἐκδόσεις τῶν Φίλων.

Μετάφραση: Γιῶργος Μερτίκας. Ἐπιμέλεια: Νατάσα Καραποστόλη, Μαρούλα Μητρούτσικου, Γιούλα Πάντου. Ἀθήνα: Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, 2009.

Ἰ.Κ. Τσέγκος. Ἐπιμέλεια: Ν. Καραποστόλη, Μ. Μητρούτσικου, Γ. Πάντου. Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Ἁρμός.

E. Gellner. Μετάφραση: Ἀλκυόνη Τσέγκου. Ἐπιμέλεια-Προσθῆκες: Νατάσα Καραποστόλη, Δημήτρης Λίβας, Μαρούλα Μητρούτσικου.

Motherwell, L. & Shay, J.J. 2017 (eds). Μετάφραση: Ἀλκυόνη Τσέγκου. Ἐπιμέλεια Ἑλληνικῆς Ἔκδοσης: Νατάσα Καραποστόλη, Μαρούλα Μητρούτσικου. Ἀθήνα: Ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ.

Pines, M. 2020 (ed). Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση. Κείμενα, ἐπιλεγμένα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Malcolm Pines. Μετάφραση: Ἀλκυόνη Τσέγκου. Ἐπιμέλεια Ἑλληνικῆς Ἔκδοσης:  Δημήτρης Λίβας, Εὐθύμιος Μαρκεζίνης, Μαρούλα Μητρούτσικου. Ἀθήνα: Ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἀναζητήσουν τὰ βιβλία στὰ βιβλιοπωλεῖα ἢ καὶ νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὸ Α.Ψ.Κ. Ἐπίσης, μποροῦν νὰ ἀνατρέξουν στὶς ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ τῆς ἰστοσελίδας τοῦ Α.Ψ.Κ. www.opc.gr