Σάββατο, 2 Ἀπριλίου 2022

Τό Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο διοργανώνει Ἡμερίδα μέ θέμα:

«Ἀνταγωνισμός ἤ Συναγωνισμός: Ἡ Πραγματικότητα στούς Ὀργανισμούς καί τίς Ἐπιχειρήσεις Σήμερα»

Τά τελευταῖα χρόνια, καί εἰδικώτερα μετά τήν ἐμφάνιση τῆς πανδημίας, οἱ ἀλλαγές στίς ἐπιχειρήσεις εἶναι ραγδαῖες καί ἔντονες, αὐξάνοντας τήν ἀβεβαιότητα καί τήν ἀνασφάλεια τῶν ἐργαζομένων. Στή σημερινή πραγματικότητα, οἱ συγκρούσεις μέσα στόν ὀργανισμό εἶναι ἀναπόφευκτες. Ἐν τούτοις, τό φαινόμενο τῶν συγκρούσεων παρατηρεῖται διαχρονικά καί μελετᾶται ὡς ἀποτέλεσμα τῆς συνύπαρξης καί τῆς συνεργασίας ἀτόμων καί ὁμάδων μέ διαφορετικές γνώσεις, ἀντιλήψεις, πεποιθήσεις καί κουλτούρα. Κατά τή σύγχρονη θεώρηση, οἱ συγκρούσεις συνοδεύονται τόσο ἀπό ἀρνητικὲς ὅσο καί ἀπό θετικές συνέπειες – ἐπιπτώσεις καί πρέπει νά ἀποτελοῦν ἀντικείμενο διαχείρισης, ὥστε νά συμβάλλουν τόσο στή βελτίωση τῆς ἀποτελεσματικότητας τῶν ἐπιχειρήσεων ὅσο καί στή διαμόρφωση ἑνός θετικοῦ ἐργασιακοῦ κλίματος. Σήμερα, ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο λειτουργοῦν οἱ ἐπιχειρήσεις ἔχει ἀλλάξει, καθώς δέν ἑστιάζουν ἀποκλειστικά στό κέρδος ἀλλά δίνουν σημασία καί στήν ἐπίδρασή τους στήν κοινωνία. Ὡς ἐκ τούτου, οἱ ἐπιχειρήσεις σχεδιάζουν τό μέλλον θέτοντας ὡς πρώτη προτεραιότητα τόν ἄνθρωπο-ἐργαζόμενο μέ σκοπό νά δημιουργηθεῖ μία νέα γενιά ἡγετῶν, ἱκανῶν νά ἀντιμετωπίσουν τίς ἐπερχόμενες προκλήσεις.

Ἡ Ἡμερίδα περιλαμβάνει θεωρητικές εἰσηγήσεις, ὁμάδες συζήτησης καί βιωματικά ἐργαστήρια σχετικά μέ τά θέματα συγκρούσεων πού προκύπτουν στούς ὀργανισμούς καί τίς ἐπιχειρήσεις σήμερα.